ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. H εταιρεία "ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.", που εδρεύει στις Αχαρνές Αττικής (Δεκελείας 114) νομίμως εκπροσωπούμενη, καλουμένη κατωτέρω χάριν συντομίας «ΜΕΓΑ», προκηρύσσει προωθητική ενέργεια υπό την μορφή «διαφημιστικού διαγωνισμού» του προϊόντος της «SANI» με τίτλο «Γράμμα στη Νέα Γενιά», που θα διεξαχθεί στην Ελλάδα από την 01.10.2014 μέχρι και τις 30.11.2014.
 2. Πέραν του προωθητικού σκοπού του διαφημιζομένου προιόντος, η ενέργεια αυτή αποσκοπεί επίσης στην ουσιαστική βοήθεια στην Ωριμη Ηλικία με θετικό τρόπο, στο να τιμήσει την Ωριμη Ηλικία και με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ηλικιωμένων, στο να τονίσει την πολύτιμη εμπειρία της και τη χρησιμότητά της στη νεότερη γενιά και στο να προαγάγει το συναισθηματικό δεσμό του SANI με τους ανθρώπους της Ωριμης Ηλικίας, αλλα και με τις νεώτερες γενιές.
 3. Το συνολικό κόστος του διαφημιστικού αυτού διαγωνισμού καλύπτεται από το διαφημιστικό λογαριασμό της προκηρυσσούσης εταιρίας ΜΕΓΑ.
 4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι διαμένοντες στην Ελλάδα, άτομα Ωριμης ηλικίας κατά την παραδεδεγμένη του όρου έννοια. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι των εταιριών «ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε» και της διαφημιστικής εταιρίας «Lowe Advertising A.E.», και των συνδεδεμένων με αυτές εταιριών, οι σύζυγοι και οι συγγενείς αυτών πρώτου και δευτέρου βαθμού.
 5. Ο διαγωνισμός έχει διάρκεια από 01.10.2014 έως 30.11.2014 και η συμμετοχή στον διαγωνισμό ΔΕΝ προϋποθέτει την αγορά προϊόντος.
 6. Οι συμμετέχοντες, άτομα Ώριμης ηλικίας :
  1. θα πρέπει να προμηθευτούν την carte postale (κάρτ ποστάλ) συμμετοχής στο διαγωνισμό που είναι διαθέσιμη στα σημεία πωλήσεως του SANI, ή να ζητήσουν να τους αποσταλεί από την ΜΕΓΑ καλώντας χωρίς χρέωση στην τηλεφωνική γραμμή 800-11-22000.
  2. να αναγράψουν τα ακριβή στοιχεία τους, όπως ζητούνται, έχοντας την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή συμπλήρωσή τους.
  3. να αναγράψουν στην καρτ ποστάλ που αποστέλλουν μιά σκέψη ή μιά συμβουλή, ή μιά ιστορία κ.λ.π. (μήνυμα) ως απαύγασμα της πολύχρονης εμπειρίας και σοφίας τους, προς την νέα γενιά.
   Τα μηνύματα αυτά προς την νέα γενιά είναι αυτονόητο, ότι πρέπει να είναι ευπρεπή, να μην προσβάλλουν τα χρηστά ήθη, να μην περιέχουν ρατσιστικά, υβριστικά στοιχεία, πολιτικές ή θρησκευτικές απόψεις, ή διχαστικά μηνύματα και γενικώς οποιαδήποτε αναφορά αντίθετη προς τον νόμο και τις χρηστές αντιλήψεις.
  4. Προς τούτο συγκροτείται Επιτροπή αποτελουμένη από έναν εκπρόσωπο της προκηρυσσούσης Εταιρίας, έναν εκπρόσωπο της διαφημιστικής Εταιρίας και έναν καταναλωτή κατά την κρίση της προκηρυσσούσης Εταιρίας, η οποία θα κρίνει αμετακλήτως σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, σε οποιοδήποτε στάδιο της διεξαγωγής του διαγωνισμού, τη συνδρομή των ανωτέρω προυποθέσεων. Εφ’ όσον η Επιτροπή κρίνει, ότι σε συγκεκριμένο ή συγκεκριμένα μηνύματα δεν συντρέχουν οι ως άνω προϋποθέσεις, οι συγκεκριμένες συμμετοχές θα αποκλείονται του διαγωνισμού.
   Η Επιτροπή αυτή είναι επίσης αρμόδια για την αμετάκλητη επίλυση παντός προβλήματος που τυχόν θα αναφυεί μεταξύ των εμπλεκομένων μερών.
  5. Να αποστείλουν την κάρτ ποστάλ, στην οποία είναι προπληρωμένο το ταχυδρομικό τέλος, χωρίς δική τους επιβάρυνση στην διεύθυνση της ΜΕΓΑ που αναγράφεται στην κάρτ ποστάλ
  6. Οι κάρτ ποστάλ πρέπει να φέρουν σφραγίδα του ταχυδρομείου του διαστήματος 01.10.2014 μέχρι 30.11.2014.
  7. Επειδή θεωρείται η συμβολή όλων πολύ σημαντική, δεκτά θα γίνονται και τα γράμματα που θα γραφτούν με τη βοήθεια συγγενικού ή φιλικού προσώπου.
 7. Η αποστολή της κάρτ ποστάλ με το μήνυμά τους προϋποθέτει και σημαίνει αυτόματα, ότι οι συμμετέχοντες αποδέχονται ανεπιφυλάκτως άπαντες τους όρους του παρόντος κανονισμού, ο οποίος θα κατατεθεί ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών κ. Κωνσταντίνας Βασιλείου και αναρτηθεί στο site www.sani-grammastineagenia.gr
 8. Έκαστος συμμετέχων δικαιούται να αποστείλει (1) ένα μόνον μήνυμα, ευθυνόμενος για την ορθή αναγραφή των στοιχείων του.
 9. Κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη του διαγωνισμού, ή κατά και μετά την τυχόν κατά παράταση λήξη του, η ΜΕΓΑ θα συγκεντρώσει όλο το υλικό που έχει αποσταλεί και δεν έχει ανακύψει πρόβλημα αποδοχής κατ’ άρθρον (6.3. και 6.4.) του παρόντος κανονισμού και θα το αναρτήσει στο website www.sani-grammastineagenia.gr. Το κοινό θα μπορεί να ψηφίζει το μήνυμα της επιλογής του μέσω του site www.sani-grammastineagenia.gr, για την οποία ψηφοφορία θα δοθεί προθεσμία μέχρι 15.12.2014.
 10. Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και εκ του αποτελέσματος αυτής θα αναδειχθούν οι νικητές κατά σειρά προτιμήσεως.
  1. Οι νικητές είναι συνολικά 125 και θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικώς μέχρι τις 22.12.2014 στο τηλέφωνο που έχουν δηλώσει στην κάρτ ποστάλ συμμετοχής τους.
  2. Ως έπαθλο οι πέντε (5) πρώτοι νικητές (σειρά 1 έως 5) κερδίζουν για ένα χρόνο δωρεάν, προϊόντα ακράτειας SANI, στο μέγεθος της επιλογής τους (που αντιστοιχούν σε 1825 μεμονωμένα τεμάχια ανοιχτής πάνας ή πάνας-βρακάκι για κάθε νικητή).
   1. Εάν για οποιοδήποτε λόγο η επικοινωνία με τους πέντε πρώτους νικητές μέσω τηλεφώνου δεν καταστεί δυνατή, η ΜΕΓΑ θα αποστείλει ταχυδρομική επιστολή στη διεύθυνση που έχουν δηλώσει και με την προσπάθεια αυτή περατούται και η υποχρέωση ειδοποιήσεως της ΜΕΓΑ προς τους νικητές.
   2. Στην περίπτωση που, ως ανωτέρω, δεν επιτευχθεί επαφή τηλεφωνική ή ταχυδρομική με τους πέντε (5) πρώτους νικητές εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, τότε η ΜΕΓΑ θα καλεί στη θέση του τον αμέσως επόμενο νικητή και ούτω καθεξής.
   3. Απαντα τα ως άνω αναφερόμενα προϊόντα των πέντε πρώτων νικητών δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή με οποιαδήποτε άλλα προϊόντα ή παροχές
   4. Επίσης, τα μηνύματα των ως άνω 5 νικητών , θα δημοσιευθούν σε Κυριακάτικη Εφημερίδα επιλογής της ΜΕΓΑ και σε ηλεκτρονικό λεύκωμα.
  3. Το έπαθλο των επομένων (20) νικητών σε κατάταξη ηλεκτρονικών ψήφων (σειρά 6 έως 25), συνίσταται στο ότι τα μηνύματά τους θα δημοσιευθούν σε κυριακάτικη εφημερίδα επιλογής της ΜΕΓΑ.
  4. Τα μηνύματα των επομένων (100) νικητών (σειρά 26 έως 125) θα συμπεριληφθούν σε ειδικό ηλεκτρονικό λεύκωμα, το οποίο θα αναρτηθεί στο website www.sani-grammastineagenia.gr και σε οποιουσδήποτε άλλους διαδικτυακούς τόπους της απολύτου επιλογής της ΜΕΓΑ.
  5. Εάν με τους τελευταίους (120) (σειρά 6 έως 125) δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία, παρά ταύτα τα «έπαθλά» τους, (δηλαδή η κατωτέρω «δημοσιότης»), θα παρασχεθεί.
 11. Οι συμμετέχοντες με την αποστολή της καρτ ποστάλ αποδέχονται ανεπιφύλακτα :
  1. το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας με το οποίο θα ανακηρυχθούν οι προαναφερόμενοι νικητές,
  2. την άνευ οποιουδήποτε οικονομικού ανταλλάγματος, ανάρτηση των μηνυμάτων τους στους ανωτέρω διαδικτυακούς τόπους ,
  3. τη δημοσίευση τους σε εφημερίδες και στο ειδικό ηλεκτρονικό λεύκωμα που αναφέρεται ανωτέρω,
  4. τη χρήση τους σε οποιαδήποτε άλλη διαφημιστική ή προωθητική ενέργεια της ΜΕΓΑ για χρονικό διάστημα 12 μηνών.
  5. τη χρήση φωτογραφιών τους ή υλικού βιντεοσκόπησης ή μαγνητοσκόπησης σε P.O.P material ή και TVCs, εφ’ όσον έχουν συναινέσει προς τούτο στην καρτ ποστάλ που απέστειλαν, άνευ οιουδήποτε περαιτέρω ανταλλάγματος. Τα στοιχεία που θα αναρτώνται θα είναι μόνο το όνομα και η ηλικία τους π.χ. κος Κώστας, 85 ετών. Δεν θα αναφέρονται : επίθετο, διεύθυνση, ή τηλέφωνο στο site www.sani-grammastineagenia.gr.
 12. Η ΜΕΓΑ με συνείδηση κοινωνικής ευθύνης προτίθεται να διαθέσει μέρος της διαφημιστικής δαπάνης (που αντιστοιχεί σε συνολικό ποσό € 20.000) για την ενίσχυση των προγραμμάτων στήριξης και σίτισης απόρων ηλικιωμένων του Φιλανθρωπικού Οργανισμού «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.
 13. Σε περίπτωση μη ολοκληρώσεως του παρόντος διαγωνισμού εκ λόγων ανωτέρας βίας διαρκείας πέραν των (7) επτά ημερών η προκηρύττουσα εταιρία ΜΕΓΑ απαλλάσσεται των υποχρεώσεών της εκ της παρούσης προκηρύξεως.
 14. Οι συμμετέχοντες με την αποστολή της καρτ ποστάλ τους αποδέχονται τη χρήση και επεξεργασία των περιεχομένων στην καρτ ποστάλ προσωπικών τους δεδομένων, ως και των φωτογραφιών τους και των κειμένων τους για τις ανάγκες της παρούσης προκηρύξεως, αλλά και τη χρήση τους σε διαφημιστικές και προωθητικές ενέργειες της ΜΕΓΑ για διάστημα (12) δώδεκα μηνών μετά το πέρας της παρούσης προκηρύξεως άνευ ετέρου ανταλλάγματος. Προς τούτο με την αποστολή της καρτ ποστάλ τους παραχωρούν το περιουσιακό τους δικαίωμα επί των μηνυμάτων και με την επιφύλαξη της προς τούτο δηλώσεώς των στην καρτ ποστάλ, των φωτογραφιών τους, άνευ περαιτέρω ανταλλάγματος για διάστημα (12) δώδεκα μηνών από του περατος της παρούσης προκηρύξεως στην προκηρύττουσα εταιρία ΜΕΓΑ προς χρήσιν για διαφημιστικούς και προωθητικούς σκοπούς, άνευ ποσοτικών και εδαφικών περιορισμών.
 15. Η διοργανώτρια εταιρία δικαιούται να μεταβάλλει εν όλω ή εν μέρει τους όρους της προωθητικής ενέργειας, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά της ή να την ανακαλέσει με ανακοίνωση στο site www.sani-grammastineagenia.gr το αργότερο δύο ημέρες προ του πέρατος αυτής. Ειδικώς σε περίπτωση συντομεύσεως της διαρκείας, η δημοσίευση θα γίνει κατά παραπλήσιο τρόπο προς την ανακοίνωση της προκηρύξεως κατ' άρθρον 710 Α.Κ., δηλαδή δια καταχωρήσεως στo στο ανωτέρω site προ τριών πλήρων ημερών.
 16. Διευκρινίζεται ρητά, ότι μετά τη λήξη της προωθητικής ενέργειας, την 30.11.2014, ή μετά την κατά συντόμευση ή ανάκληση της προκηρύξεως, οι συμμετοχές διά αποστολής καρτ ποστάλ που φέρουν ημερομηνία ταχυδρομείου μετά την άνω ημερομηνία δεν είναι πλέον δυνατές και οι ήδη γενόμενες θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον οιονδήποτε θεωρούμενες νομίμως ανακληθείσες και αυτοδικαίως ανύπαρκτες, η τοιαύτη δε ενέργεια εξομοιούται προς απόσυρσιν. Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της ανωτέρω εταιρίας, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση της προκηρύξεως και την παράδοση μη παραδοθέντων επάθλων, ή άλλη αποζημίωση.
 17. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό αυτό διά της αποστολής της καρτ ποστάλ σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων συμμετοχής και του κανονισμού της προωθητικής ενέργειας.
apostoli